Värderingar

Likabehandling

Vi arbetar efter en tydlig likabehandlingsplan, med mål att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vi utgår från läroplanen för förskolan samt montessoripedagogiken i vårt arbete.

 

Målområde Barns inflytande Lpfö 98, reviderad 2010

Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Målområde Utveckling och lärande Lpfö 98, reviderad 2010

Varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.