Verksamheten

Allmänna riktlinjer

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98(2010), är vårt styrdokument.

 

Särskild profil

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av Maria Montessoris tankar och pedagogik.

 

Öppettider

Montessoriförskolan Trädets öppettider är för närvarande mellan kl.07:00 – 17:00.

Under sommaren stänger skolan under fyra veckor samt två studiedagar per termin. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om stängning även andra dagar under året om det finns behov av detta.

 

Erfarenhet och låg personalomsättning

Förskolechefen ansvarar för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i samarbete med de övriga i personalen. Personalen arbetar enligt läroplan för förskolan (reviderad 2010) samt efter Montessoripedagogiken. Läroplanen för förskolan finns att ladda ner på Skolverket. Flera av medarbetarna har arbetat många år på förskolan.