Förskolans läroplan säger att ”förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid”. Lpfö98/18.

Montessoriförskolan Trädet arbetar för en långsiktig hållbar utveckling genom att försöka minimera miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. En viktig del av vårt strävan efter en hållbar utveckling är sortering och återvinning på förskolan där syftet med återvinning är att använda sig av det som redan finns för att skapa något nytt. Det för att få ett minskat tryck på miljön men också för att hjälpa barnen att förstå sin egen del i naturens kretslopp samt hur vardagsliv och det vi gör på förskolan kan utformas så att det bidrar till, både i nutid och i framtid, en bättre miljö.

I vårt arbete med barnen har vi i år arbetat med:

Kretslopp – djur och natur.
Plantering – från frö till blomma.
Återvinning – slänga rätt sopor på rätt plats.
Återanvändning av material – Vi återanvänder papper och plast i vårt kreativa arbete.
Lära oss att tänka på miljön – Ta bara så mycket mat du orkar äta, vad kan vi göra gemensamt för miljön?

Arbetslaget ska även se till att barnen får en förståelse för sin närmiljö och dess funktioner som påverkar det vardagliga livet. Det är alltså upp till pedagogerna att visa intresse och engagemang i arbetet med miljöfrågor, hållbar utveckling. I praktiken innebär det att:

  • Vi skall fortlöpande utveckla vår miljökompetens och rutiner kring sortering och återvinning.
  • Vi skall hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt.
  • Vi skall i första hand anlita företag som är miljöcertifierade/miljödiplomerad
  • Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer vid upphandling av varor och tjänster.
  • Vi skall aktivt verka för en ständigt förbättring av vårt miljöarbete på förskolan.
  • Vi skall ha en öppen miljöredovisning och att följa lagar skall vara en självklarhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.