För dig som inte vet så mycket om Maria Montessori finns här en kort liten presentation av hennes liv och arbete.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare, men hon nöjde sig inte med det. Hon blev också pedagog, föreläsare, filosof, feminist, skolinspektör, författare, kompis med Gandhi och nominerad till fredspriset tre gånger.

Genom läkaryrket kom hon tidigt i kontakt med barn som hade det svårt på olika sätt. Det kunde röra sig om olika funktionsvariationer och/eller fattigdom. Detta var kring sekelskiftet 1900 så många av dessa barn hamnade tidigt i industriarbete eller placerades på institutioner. De ansågs ”obildbara” och fick inte lära sig att läsa eller skriva.

Maria blev drabbad av barnens situation och började fundera på om det inte gick att hjälpa ”dessa små olyckliga”, som hon kallade dem. Hon utvecklade sin pedagogik och började prova den på de barn hon stötte på. Och det visade sig efter ett tag att hennes elever fick i genomsnitt bättre resultat på de nationella proven i läsning och skrivning, än de barn som vi idag skulle kalla normfungerande. Så då var steget inte långt till att pröva de nya inlärningsmetoderna i det bredare lagret. Och även här var resultaten goda.

År 1907 grundade Maria Montessori en skola i slummen som hon döpte till Casa De Bambini (barnens hus). Där fick 5-åringar lära sig läsa och skriva. Den blev regelbundet besökt av dem som ville lära sig att arbeta med montessoripedagogiken, och snart var fler skolor av samma sort grundade i Italien. Några år senare hade montessoripedagogiken börjat sprida sig över resten av världen.

Vår huvudlärare Helene har arbetat med Maria Montessoris pedagogik i femton år och skulle aldrig kunna tänka sig att byta till något annat. Här kan du läsa hennes svar på några vanliga frågor om montessoripedagogiken.

Nedan beskrivs vilka ämnesområden vi arbetar med och kortfattat vad de innebär:

Praktiska vardagsövningar:
Detta är de absolut viktigaste och mest grundläggande övningarna som bland annat stärker barnets jagkänsla och ökar självständigheten, förfinar motoriken och koordinationen, samt utvecklar barnets koncentration och sociala samspel.

Kulturämnen:
Här arbetar vi med historia, biologi, zoologi, geografi och vi börjar alltid med helheten först för att sedan gå in i detalj.

Allt går från det konkreta, verkliga mot det abstrakta, fantasifulla.

Språket:
Inom alla områden arbetar naturligtvis Montessorilärarna mycket medvetet med barnets språk. Vi leker språklekar, ljudlekar, rim och ramsor. Vi ger barnet form och ljud på bokstäverna. Vi har ett läsmateriel som är uppbyggt i etapper så att barnet först endast möter ord som är ljudenligt stavade för att sedan gå mot icke ljudenliga och ljudstridiga svårigheter.

Matematik:
Matematiken finns överallt runt omkring oss. Vi leker sifferlekar och gör räkneramsor.

Vi har ett matematikmateriel som går från lätt – svårt, från konkret – abstrakt och som tränar en svårighet i taget.

Sensoriska materielen:
Detta är materiel som tränar barnets olika sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Allt sensoriskt materiel är indirekt en förberedelse för matematik.

Maria Montessoris kosmiska plan med tankar om naturen, miljön, respekten för allt levande och fred passar som hand i handsken med vår utomhuspedagogik.