Montessoriförskolan Trädets huvuduppgift är att bedriva en högkvalitativ verksamhet som är anpassad efter varje barns behov samt gruppens bästa. Vi arbetar efter en tydlig likabehandlingsplan, med mål att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Värdegrundsarbetet är väl förankrat i Montessoriförskolan Trädet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt montessoripedagogiken. Vi utgår från montessoripedagogikens sex ämnesindelningar: praktiska livet, sensoriska materielen, de kulturella ämnena, språk, matematik och musik, konst och hantverk.

 

Praktiska livet

Övningar i praktiska livet hjälper barnen att möta sina behov, klara sig själva och att bli självständiga. De hjälper barnen att träna sin motorik och koordination i händer, fingrar och handleder. Funktionen och kvaliteten i föremålen speglar det som vuxna använder i vardagen och är gjort av trä, glas, porslin och är i barns storlek.

Praktiska livets övningar hjälper barnet att ordna allt som de absorberat.

  • Att ta hand om sig själv och sina kompisar.
  • Att ta hand om sin miljö.
  • Övning i motorik och öga-handkoordination.
  • Barnen utvecklar även sin koncentration, det är viktigt att barnen får möjlighet att arbeta ostört och upprepa övningen tills de känner sig färdiga.

 

De kulturella ämnena

Naturkunskap

Naturkunskap ger kunskap om växter, djur och deras olika livscykler och om solens och stjärnors betydelse för universum. Vid utflykter i skog och mark kan barnen uppleva och ta med sig växter, stenar, löv m.m. hem, för att undersöka och titta närmare på objekten. Maria Montessori lade stor vikt vid att barn lär sig att ta vara på, förvalta och ta ansvar för vår jord, och bli miljömedvetna. Att barnen får inblick i det stora men också i det lilla.

Geografi

Maria Montessori utarbetade konkreta materiel för att barnen ska kunna utveckla en uppfattning om världen och vår del i den i det lilla och nära. Geografi innefattar land och vatten, världsdelar, länder och närområdet.

Historia

När barnen arbetar med klockan, veckodagar, veckor, månader, år och årstidsväxlingar utvecklar detta för barnet ett historiskt perspektiv på tillvaron. Vi uppmärksammar även barnets födelsedag genom en födelsedagsvandring där barnet får en uppfattning om jordens och solens förhållande till hur tiden går. Barnen får också möjlighet att ta del av hur universum och livet på jorden utvecklats.

 

Sensoriska materielen

Maria Montessori utformade den sensoriska materielen för att hjälpa/stödja barnen att få struktur på sina kunskaper och ge barnen nya erfarenheter. Barnen får konkreta upplevelser och erfarenheter av abstrakta begrepp t ex. storlek och längd, geometriska begrepp t ex cirkel och triangel. Detta ger en stabil grund för intellektuell förmåga, logiskt tänkande och ökar förmågan att tänka abstrakt. Maria Montessori menade att handen är intellektets viktigaste instrument. När handen arbetar mognar hjärnan. All sensorisk materiel är uppbyggda från lätt till svår, konkret till abstrakt. Den är också en indirekt förberedelse för matematik, skrivning, läsning, och kulturämnen. Den sensoriska materielen syftar till att förbättra iakttagelse förmåga och väcka intresse för detaljer och nyanser i barnens omvärld.

 

Språk

Genom alla arbetsområden på Montessoriförskolan kommer barnen i kontakt med och utvecklar sitt språk. För att stimulera barnens språkutveckling lade Maria Montessori stor vikt vid att pedagogen i den dagliga kontakten med barnen benämner saker och ting vid dess rätta namn och använder ett korrekt språk. Barnen börjar tidigt med rim, ramsor och ljudlekar för att observera och befästa alla språkljud. För att träna skrivriktning, styrka i handen och koordination arbetar barnen med ritramar. Barnen lär sig bokstävernas olika former genom att känna på sandpappersbokstäver, parallellt med att de lär sig hur de låter. Barnen lär sig läsning genom den ”fonetiska” modellen. Läsningen kommer vanligtvis senare än skrivning när barnen lär sig enligt Montessoris principer. Med hjälp av det stora rörliga alfabetet får barnet möjlighet att lägga ord utan att ha tillräckligt utvecklad motorik. Sedan arbetar barnen vidare med Montessoris språkmateriel som är uppbyggt i etapper och graderat i svårighetsgrad och med en felkontroll.

 

Matematik

Matematik är inte bara siffror och tal utan finns överallt: när barnen dukar till lunch, att räkna barn vid samling, almanackan. Genom övningar i praktiska livet förbereds barnen för matematiken. Montessoris sensoriska materiel hjälper barnet att utveckla det matematiska tänkandet och att tänka abstrakt. Indirekt förbereder den sensoriska materialen barnet på talbegreppen 1-10, då mycket av materialen är uppbyggt kring tio enheter. Genom prismor och kuber, cylindrar får barnen tidigt uppleva höjd, längd, bredd, antal, vikt, parövningar och graderingsövningar. På detta sätt lär de sig se skillnader och likheter i sin omgivning. Barnen upplever matematiken konkret i början för att senare kunna arbeta med matematiken på ett mer och mer abstrakt sätt. Sedan arbetar barnen vidare med Montessoris matematikmateriel som är graderat i svårighetsgrad och med en felkontroll.

 

Musik, konst och hantverk

Musik

Maria Montessori utarbetade olika musikmateriel för att barnen ska upptäcka toner, noter och klanger som gynnar barnens utveckling. Musik och rytm är ett sätt att uttrycka känslor och upplevelser med kroppen utan att använda ord. Det ger även en ökad kroppsuppfattning. Med rim, ramsor, rörelsesånger och sånger kan barnen på ett lustfyllt sätt lära sig olika saker som namn på veckodagar, månader, kroppsdelar osv. Att få experimentera med ljud och skapa egna instrument är en viktig del för att hela barnet ska få möjlighet att utvecklas som helhet. Att få lyssna på olika sorters musik breddar barnens musikkunskaper och när de blir äldre lättare och med större glädje kunna ta del av flera sorters olika musikstilar och därmed ett rikare liv.

Konst

Maria Montessori såg bilden som en möjlighet för barnen att uttrycka sig. Konstnärlig verksamhet har alltid varit förknippat med människan och ett sätt att kommunicera. Barnen ska prova så många olika tekniker och material som möjligt. Maria Montessori ansåg det viktigt att barnen ska få ta del av olika konstnärer, inriktningar och tekniker. Genom konstlitteratur och museebesök ges de möjlighet att utveckla sitt konstsinne och inspireras i sitt skapande.

Hantverk

Hantverk omfattar att få arbeta med textil, trä, lera och papper där barnen skapar och arbetar med sin kropp. Genom att barnen får ta del av hantverk vävs andra utvecklingsområden in som övningar i praktiska livet, sensoriskt, matematik, språk och historia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.